Mokinių priėmimas


 

 

Mano mokykla laiko ženkluose (video)

 

Adresas: Miško g. 1, Kaunas

Tel. (8–37) 424172

El. pašto adresas: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt            


     

Būsimasis gimnaziste, laukiame Tavęs Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje!

 

Priimant mokinius į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją 2018–2019 m.m. prašymo pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, juos lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

 Pirmumo teisės patekti į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją:

  • pirmumo teisę patekti į gimnaziją turi tie mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje mokiniai, kurių reali gyvenamoji vieta yra arčiausiai gimnazijos; mokiniai, kurių broliai ar seserys jau mokosi gimnazijoje; mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

  • jei prašymų mokytis iš gimnazijai priskirtos teritorijos gauta daugiau nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;

  • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, mokinys nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

 Kauno miesto savivaldybės Taryba vasario 27 dienos posėdyje nustatys:

1. gimnazijos klasių komplektų ir mokinių skaičių,

2. gimnazijos aptarnavimo teritoriją,

3. prašymų mokytis gimnazijoje pateikimo datą.

 Numatyta prašymų mokytis gimnazijoje pateikimo pradžia kovo 7 d. 12 val.

Planuojama, kad prašymus mokytis gimnazijoje bus galima pateikti ir elektroniniu būdu. Šiuo būdu pildomus prašymus mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose (t.y. ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje) galės teikti asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje.  Kitose savivaldybėse registruoti asmenys prašymus mokytis gimnazijoje galės pateikti tik tradiciniu būdu (t.y. raštu). Telefonas pasiteiravimui: (+370) 62098993.

Siūlome saugią, draugišką aplinką, visada pasirengusius padėti mokytojus, įdomias, netradicinėse aplinkose (universitetuose, muziejuose, įmonėse, gamtoje) organizuojamas pamokas, tarptautinę projektinę veiklą („Sprachdiplom II“, „Sprachdiplom I“, „IELTS“, „EMILE“, „STEAM“, „DofE“).


Planuojami klasių komplektai ir mokinių skaičius 2018 – 2019 m.m.

 

Klasė

Pagrindinio ugdymo II dalis

Vidurinis ugdymas

1 (9) klasė

2 (10) klasė

3 (11) klasė

4 (12) klasė

Klasių skaičius

7

5

6

7

Laisvų vietų skaičius

185

10

26

2

  • Į turimas laisvas vietas priimami mokiniai, atsižvelgiant į mokomųjų dalykų metinius įvertinimus;

  • Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į gimnaziją priimami mokiniai, neatsižvelgiant į gimnazijos aptarnaujamą teritoriją.

 

 

Gimnazisto uniforma vaikinams: vientisos spalvos kostiumas; jei nėra kostiumo:  juodas arba mėlynas švarkas, juodos kostiuminės kelnės, juodi arba tamsiai mėlyni džinsai.
Merginoms: vientisos spalvos tamsus kostiumėlis; jei nėra kostiumėlio: juodas arba mėlynas švarkas; raudonas languotas arba juodas sijonas; juodos arba tamsiai mėlynos kelnės.

 

Asmenys, pageidaujantys mokytis gimnazijoje, turi pateikti:

1. Prašymą. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–18 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
2. Asmens dokumentą (kopiją).
3. Iki rugsėjo 15 d. – teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą.
4. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba pagrindinio ugdymo programos I dalies (8 klasės) baigimo dokumentą.
 

Būsimų 1-ų (9) gimnazijos klasių mokiniams siūlome pasirinkti vieną iš šių ugdymo(si) krypčių: (nuorodos į dokumentus)

1. INŽINERINĖS  MATEMATIKOS KRYPTIS (pdf)

2. INŽINERINĖS INFORMATIKOS KRYPTIS (pdf)

3. HUMANITARINIŲ – SOCIALINIŲ MOKSLŲ KRYPTIS (pdf)

4. GAMTOS MOKSLŲ KRYPTIS (pdf)

5. BENDROJO UGDYMO KLASĖS (pdf)

 

   Prašymas dėl priėmimo į 1-ą (9) gimnazijos klasę (doc)

 

Būsimų 3-ų (11) gimnazijos klasių mokiniams siūlome pasirinkti vieną iš šių ugdymo(si) krypčių:

Vidurinio ugdymo programos 3-ų (11) klasių mokiniai turi galimybę patys sudaryti individualų ugdymosi planą iš privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų ir (ar) modulių, atsižvelgdami į savo lūkesčius, mokymosi pasiekimus, polinkius, profesinius siekius. Parengtas individualus ugdymosi planas orientuotas į mokinių kompetencijų ugdymo(si) plėtotę, pasirengimą tolesniam mokymuisi, būsimai profesinei veiklai. Gimnazijoje plati neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų programų, modulių, projektų pasiūla. Mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautinėje projektinėje, socialinėje, prevencinėje, pažintinėje veikloje.
   

Prašymas dėl priėmimo į 3-ą (11) gimnazijos klasę (doc) 

Nuorodos į dokumentus:

1. ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO M. SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 2018-2019 m.m. (pdf)

2. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS (pdf)

3. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS (pdf)

4. PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į PIRMĄ GIMNAZIJOS KLASĘ (doc)

5. PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į ANTRĄ GIMNAZIJOS KLASĘ (doc)

6. PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į TREČIĄ, KETVIRTĄ GIMNAZIJOS KLASĘ (doc)

7. INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS BŪSIMIEMS 3-Ų (11) KLASIŲ MOKINIAMS (pdf)

8. INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 2016-2018 m.m.(pdf)

9. GIMNAZIJOS APTARNAUJAMA TERITORIJA (pdf)

 


Informacija atnaujinta:
2018-02-14 10:50Copyright © 2006-2018. All Rights Reserved  |  Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija

Atnaujinta 2018.01.29